13/07/2018 15:24:35

מכרז פומבי למתן שני זיכיונות לשידורי רדיו אזורי בשפה הערבית באזור הצפון

בהתאם לסעיף 38 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), מפרסמת בזאת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מכרז למתן עד שני זיכיונות לשידורי רדיו אזורי בשפה הערבית באזור הצפון (איזור מס’’ 2), כמפורט במסמכי המכרז.  

בכפוף לאמור בחוק ובכל תיקון שיתקבל לו, הזיכיון יינתן לזוכה לתקופה של 4 שנים שתחילתה ביולי,  2019. המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזיכיון בלא מכרז, לשלוש תקופות בנות 4 שנים כל אחת, לפי שיקול דעתה, על פי הסמכות הנתונה לה בסעיף 35 לחוק.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

·         תאגיד שהוקם במיוחד לצורך קיום שידורי רדיו אזורי;

·         תאגיד העומד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 41, 42 ו-72א(א) לחוק, בשינויים בתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (השתתפות במכרז לזיכיון לשידורי רדיו בערבית), תשס"ב-2002 וסעיף 71י לחוק;

·         קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

·         תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 60,000 ₪ בתוספת מע"מ בהמחאה בנקאית (לא בהמחאה אישית) לפקודת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו כמפורט במסמכי המכרז. דמי ההשתתפות האמורים לא יוחזרו בכל מקרה;

·         תשלום דמי רכישה בסך של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ במזומן או בהמחאה בנקאית (לא בהמחאה אישית) לפקודת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו וצירוף הקבלה על הרכישה להצעה. דמי הרכישה לא יוחזרו בכל מקרה.

·         הגשת ערבות הצעה;

·         לא רשאי להשתתף במכרז תאגיד שהוא או תאגיד שלוב שלו או מנהליו או נושאי משרה בו או בעלי עניין בו החזיקו או הפעילו, לבד או עם אחרים, במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בשלוש השנים האחרונות, תחנת רדיו ללא זיכיון כדין;

·         כל מציע במכרז רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה אחד או יותר במציע אינו רשאי להחזיק באמצעי שליטה כלשהו במציע אחר.

על המציעים לעמוד בדרישות הדין וכן בכל הדרישות המפורטות במכרז. מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הרשות, בתיאום מראש בטלפון 02-6556226.

שאלות ההבהרה יישלחו לרשות במייל, לכתובת rozi@rashut2.org.il, לא יאוחר מיום 30.8.18 בשעה 14:00. הרשות רשאית להאריך את המועד להגשת שאלות הבהרה, בהודעה שתינתן באתר האינטרנט של הרשות.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 14.10.18 עד שעה 15:00. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית למשרדי הרשות.

באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל כך תשובות לשאלות ההבהרה שיפורסמו באתר הרשות. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותוספות במסמכי המכרז, וכן לא לבחור בהצעה כלשהי ולבטל את המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מודעה זו הינה תמצית בלבד של חלק מהוראות המכרז. על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז ובהוראותיו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

יש רשות שנייה. בשבילך